Patent ve Marka Vekilliği Sınavı

image6

2015 yılı Marka Vekilliği Sınav Soruları ve güncel mevzuat ile karşılaştırılması - 2:

   4 - Aşağıdakilerden hangisi, eskiye dayalı kullanım gerekçeli bir itirazın kabul edilebilmesi için gereken koşullardan biri değildir?   


A) Tescilsiz kullanılan markanın tescili için itiraz sahibinin başvuruda bulunmuş olması  

B) Tescilsiz marka ile tescil başvurusuna konu marka arasında benzerlik olması  

C) Tescilsiz markanın kullanıldığı mallar ile marka tescil başvurusunun kapsadığı malların aynı veya benzer olması  

D) Tescilsiz markanın ticaret alanında kullanılıyor olması  

E) Tescilsiz markanın başvuru tarihinden önce kullanılıyor olması    Bu soru için doğru cevap A seçeneğidir. Hem mülga 556 sayılı KHK’nın nispi red nedenlerini düzenleyen 8 inci maddesinde hem de 6769 sayılı SMK’nın 6 ıncı maddesinde “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir” ibaresi yer almaktadır. Tescilsiz kullanıma dayalı bir itirazda kurum bu marka için başvuru şartı aramamaktadır. Dolayısı ile soru güncelliğini korumaktadır.  

  5 - A firması, CANMERT ibaresinin tescili amacıyla 29., 30. ve 31. sınıflarda yer alan mallar için başvuruda bulunmuştur. TPE’de mutlak ret nedenleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda, başvuru 31. sınıfa dahil mallar yönünden reddedilmiş, kalan mallar için 12.04.2015 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmıştır. Söz konusu kısmi ret kararı 30.03.2015 tarihinde verilmiş ve 08.04.2015 tarihinde firmaya tebliğ edilmiştir.    


Bu süreçle ilgili;  

1. Başvuru sahibinin karara itiraz etmesi için son tarih 08.06.2015’tir.  

2. Yayına itiraz süreci, 08.04.2015’te başlar.  

3. Başvuru sahibinin karara itiraz süresi 30.03.2015’te başlar.  

4. Üçüncü kişilerin, başvurunun yayınına itiraz etmesi için son tarih 12.07.2015’tir.    

ifadelerinden doğru olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?    


A) 1 ve 2  

B) 2 ve 3  

C) 1 ve 4  

D) 2 ve 4  

E) 3 ve 4   


Bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Marka tescil işlemlerinde tüm süreçler ilgili yazının başvuru sahibi veya vekiline tebliğ tarihi itibari ile başlamaktadır. Dolayısı ile kısmi yayın kararına başvuru sahibinin itiraz hakkı kararın tebliğ tarihi olan 08.04.2016 tarihinden itibaren hem 556 sayılı KHK hem de 6769 sayılı SMK’ya göre 2 aydır. Bir markanın ilanı ise ilgili marka bülteninde yayın tarihinden itibaren başlar. Yayın kararının başvuru sahibine tebliği ilan tarihinde bir farklılık yaratmamaktadır. 556 sayılı KHK’ya göre 3 ay olan ilan süreci ise 6769 sayılı SMK’da 2 aya düşürülmüştür. Dolayısı ile bu tarz bir soru gelmesi durumunda sürelerin yeni kanun çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir.   

  6 - A firması, 10.04.2004 tarihinde TPE’ye bir marka tescil başvurusunda bulunmuş ve marka 10.12.2004 tarihinde tescil edilmiştir.  

Bu bilgiye ve 556 sayılı KHK’ya göre, bu markanın koruma süresi ve yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?    


A) Markanın koruma süresi 10.12.2004 tarihinde başlar.  

B) Marka en fazla iki defa yenilebilir, bu nedenle en geç 10.04.2024 tarihine kadar korunabilir.  

C) Yenileme talebi 30.04.2014 tarihine kadar yapılmazsa marka hükümsüz sayılır.  

D) Yenileme talebi 01.04.2014 tarihinde yapılırsa markanın koruma süresi 01.04.2024’te sona erer.  

E) Markayı yenileme talebi, ek ücret ödenerek 01.05.2014 ile 31.10.2014 tarihleri arasında da yapılabilir.    


Bu soru için doğru cevap E seçeneğidir. Mülga 556 sayılı KHK’nın 41 inci maddesinde “Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir.” ibaresi yer almaktaydı.  Ancak unutulmamalıdır ki; 6769 sayılı SMK’nın 10.01.2018 itibari ile yürürlüğe girecek olan 23 üncü maddenin 2 inci fıkrasında “Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir.” ibaresi ile yenileme için başvuru sahibine verilen süre aralığı toplam süre aynı kalmak üzere değişikliğe uğramıştır.   

  7 - Aşağıda markanın bölünmesiyle ilgili ifadeler yer almaktadır:    

1. Bölünme sonucunda oluşan başvuruların her birine ayrı numara verilir.  

2. Bölünme sonucunda malların ayrı, hizmetlerin ayrı başvurulara dağıtılması zorunludur.  

3. Tescilli markalar bölünme işlemine konu olabilir.  

4. Bölünmüş başvurular ilk başvurunun rüçhan hakkına sahip olur.    


556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe göre, markanın bölünmesiyle ilgili doğru ifadeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?    


A) 1 ve 4  

B) 2 ve 4  

C) 1, 2 ve 3  

D) 1 ve 3  

E) 1, 3 ve 4   


Bu soru için doğru cevap A seçeneğidir. Mülga 556 sayılı KHK’nın 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bir marka başvurusu, başvuru sahibinin talebi üzerine, Kurum tarafından başvuru tescil edilene kadar iki veya daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markalar bölünemez” ifadesi ve 3 üncü fıkrasında “Bölünme işlemi sonucunda, ilk başvurunun kapsamındaki mal veya hizmetler, bölünmüş başvurular arasında dağıtılabilir. Bölünmüş her başvuruya ayrı bir başvuru numarası verilir. Yeni başvuru numarası alan bölünmüş başvurular, ilk başvurudan ve ilk başvurunun bölünmesi yoluyla oluşturulmuş diğer başvurulardan bağımsız olup, her bir bölünmüş başvuru ayrı işlem görmeye devam eder. Bölünmüş başvurular, ilk başvurunun başvuru tarihini ve varsa rüçhan hakkını korur. Bölünmüş başvurular tekrar birleştirilemez” ifadesi yer almaktadır. 6769 sayılı SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 17 inci maddesinde de aynı hükümler yer almaktadır. Dolayısı ile soru güncelliğini korumaktadır.