Patent ve Marka Vekilliği Sınavı

image28

2015 yılı Marka Vekilliği Sınav Soruları ve güncel mevzuat ile karşılaştırılması - 1:

  1 - 556 sayılı KHK ve ilgili yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması için gerçek ya da tüzel kişilere tanınan yasal süre bir aydır?    


A) Yayına itiraza karşı görüş verme  

B) TPE kararına itiraz etme  

C) Yayına itiraz etme  

D) YİDK kararına dava açma 

E) Başvurudaki eksiklikleri giderme  


Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. 6769 sayılı SMK ‘nın uygulanmasına dair yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4. fıkrasında da “Kurum, itirazlara ilişkin görüşlerini bildirmesi için başvuru sahibine bir aylık süre verir.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısı ile soru güncelliğini korumaktadır.  

  2 - 556 sayılı KHK’nın 7/1 fıkrasına göre aşağıdakilerden hangisi, bir marka başvurusunun mutlak ret nedenlerinden biri değildir?   


A) Malın cinsini belirtmesi 

B) Ayırt edicilikten yoksun olması 

C) Dini semboller içermesi 

D) Kötü niyetle yapılmış olması 

E) Kamu düzenine aykırı olması Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 6769 sayılı SMK’da Mutlak Red Nedenleri 5 inci maddede düzenlenmiştir. Yeni kanuna göre seçenekler incelendiğinde; “malın cinsini belirten”, “ayırt edici niteliğe sahip olmayan”, “dini değerleri veya sembolleri içeren” ve “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan” işaretler marka olarak tescil edilemez. Dolayısı ile soru güncelliğini korumaktadır.  

  3 - Başvuruya konu işaretin, tescil tarihinden önce başvuru kapsamındaki mallarla ilgili olarak kullanılması ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması, aşağıdaki mutlak ret nedenlerinden hangilerini ortadan kaldırmaz?    


1. Başvurunun malı nitelemesi  

2. Başvurunun malın niteliği konusunda yanıltıcı olması  

3. Başvurunun ayırt edici nitelikten yoksun olması  

4. Başvurunun önceden tescilli bir marka ile aynı olması  

5. Başvurunun teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan şekilden oluşması    


A) 1, 2 ve 4  

B) 1, 3 ve 5  

C) 2, 3 ve 4  

D) 2, 4 ve 5 

E) 3, 4 ve 5 


Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 6769 sayılı SMK’da Mutlak Red Nedenleri 5 inci maddede düzenlenmiştir. 5 inci maddenin 2. fıkrasında “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.” ibaresi yer almaktadır. Yani;  

-  “Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler”,   

- “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” ve   

- “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” için başvuruya konu işaretin, tescil tarihinden önce başvuru kapsamındaki mallarla ilgili olarak kullanılması ve bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanması sonucu mutlak ret nedenleri ortadan kalkmaktadır. Dolayısı ile soru güncelliğini korumaktadır.