Patent ve Marka Vekilliği Sınavı

image25

2015 yılı Patent Vekilliği Sınav Soruları ve güncel mevzuat ile karşılaştırılması - 1:

 

1- Faydalı model, incelemesiz patent, incelemeli patent ve entegre devre topoğrafyasıyla ilgili koruma süreleri yıl olarak aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?               

Faydalı Model   İncelemesiz Patent   İncelemeli Patent   Entegre Devre Topoğrafyası     

A)       7       10       15       15     

B)       7        7       20       10     

C)      10       7        20        10 

D)      10       7       20       15     

E)      10      10       15       15      


Bu soru için doğru cevap C seçeneğidir. Ancak unutulmamalıdır ki; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile İncelemesiz Patent Tescil sistemi tamamen ortadan kalkmıştır. 10.01.2017 tarihinden (kanunun yürürlüğe giriş tarihinden) sonra yapılmış olan başvurularda sistem tercihi yapılması söz konusu olmayacaktır. Dolayısı ile bu tarz bir soru gelmesi durumunda incelemesiz patent için bir yanıt beklenmeyeceği ön görülmektedir.  

 

 2- Patent başvurusuyla sağlanan koruma kapsamına ait sınırların belirlenmesinde ve yorumlanmasında kullanılan başvuru unsurları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?    

A) İstemler, tarifname ve resimler  

B) Tarifname, özet ve resimler  

C) Özet, tarifname ve istemler  

D) Resimler ve tarifname  

E) İstemler ve özet   


Bu soru için doğru cevap A seçeneğidir. Bu soru 6769 sayılı SMK içinde geçerliliğini korumaktadır. SMK’nın 89 uncu maddesi “Patent başvurusu veya patentin sağladığı korumanın kapsamı istemlerle belirlenir. Bununla birlikte istemlerin yorumlanmasında tarifname ve resimler kullanılır.” ifadesini içermektedir. Dolayısı koruma kapsamına ait sınırların belirlenmesinde istemler, tarifname ve resimler kullanılmaktadır.  

 

 3- İncelemesiz bir patent için, üçüncü kişiler başvuru tarihinden itibaren kaç yıla kadar hükümsüzlük davası açabilir?  

A) 7  

B) 10  

C) 12  

D) 20  

E) 25   


Bu soru için doğru cevap C seçeneğidir. Hükümsüzlük Talebi 551 sayılı Mülga KHK’nın 130 uncu maddesinde “Patentin hükümsüzlüğü koruma süresinin devamınca veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde dava edilebilir.” olarak süreye bağlanmıştı. İncelemesiz patentler için koruma süresi olan 7 yıl ve hakkın sona ermesini izleyen 5 yıl toplamda 12 yıla kadar hükümsüzlük davası açma hakkı doğurmakta idi. Ancak unutulmamalıdır ki; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile İncelemesiz Patent Tescil sistemi tamamen ortadan kalkmıştır. 10.01.2017 tarihinden (kanunun yürürlüğe giriş tarihinden) sonra yapılmış olan başvurularda sistem tercihi yapılması söz konusu olmayacaktır.   


6769 sayılı SMK’nın 138 inci maddesinin 5. fıkrasında “Patent hükümsüzlük davası, patentin koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde, sicile patent sahibi olarak kayıtlı kişiye açılabilir.”  ibaresi yer almaktadır. Yani yeni düzenleme ile patentler için 20 yıl koruma süresi ve hakkın sona ermesini izleyen 5 yıl ile toplamda 25 yıla kadar hükümsüzlük davası açma hakkı doğurmaktadır. Bu hususa dikkat edilmelidir.  

 

 4- Patent başvurularında, rüçhan hakkı tarihi ve başvuru tarihinin başvuru sürecine etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?   

A) Rüçhan hakkı tarihi ile başvuru tarihi arasında en fazla 15 ay olmalıdır. 

B) Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlar. 

C) Rüçhan hakkı tarihi ile başvuru tarihi arasındaki internette yayımlanan makale, başvurunun yeniliğini etkiler. 

D) Başvuru tarihinde ilk yıla ait yıllık sicil kayıt ücreti ödenmelidir. 

E) Rüçhan hakkı tarihinden itibaren her yıl yıllık sicil kayıt ücreti ödenmelidir.   


Bu soru için doğru cevap B seçeneğidir. Hem yürürlükten kalkan 551 sayılı KHK hem de 6769 sayılı SMK’da Rüçhan Hakkı açıkça ele alınmıştır. Rüçhan hakkı patentin başvuru tarihi üzerinde etkili değildir. Dolayısı ile yıllık koruma ücretlerinin ödemeleri konusunda bir değişikliğe neden olmamaktadır. Rüçhan Hakkı ilk başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 12 ay içinde kullanılmalıdır. Rüçhan hakkı talebi, ücreti ödenerek başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılır ve bu talebe ilişkin belgeler, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde kuruma sunulmalıdır. Aksi takdirde rüçhan hakkı talebi yapılmamış sayılır. (SMK madde 94)