Patent ve Marka Vekilliği Sınavı

image21

2015 yılı Patent Vekilliği Sınav Soruları ve güncel mevzuat ile karşılaştırılması - 2:

  5- Rüçhansız bir patent başvurusuyla ilgili, başvuru tarihinden önce yapılan açıklamalardan hangisi yenilik değerlendirmesinde dikkate alınmaz? 


A) Üçüncü kişilere ait 6 ay önce yayımlanan görüntü kayıtları 

B) Üçüncü kişilere ait 12 ay önce yayımlanan teknik bilgiler içeren internet sayfaları 

C) Üçüncü kişilere ait 1 ay önce yayımlanan faydalı model başvurusu 

D) Buluş sahibine ait 15 ay önce sergilenen ürün 

E) Buluş sahibine ait 10 ay önce yayımlanan makale   


Bu soru için doğru cevap E seçeneğidir. 551 sayılı KHK’nın 8 ince maddesi “Buluşa Patent Verilmesini Etkilemeyen Açıklamalar”ı düzenlemekteydi. Bu madde uyarınca “Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması durumunda başvuru tarihinden önceki oniki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmiş ise rüçhan hakkı tarihinden önceki oniki ay içinde açıklama yapılmış olması buluşa patent verilmesini etkilemez.”  


Benzer olarak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 84 üncü maddesinde buluş yapan tarafından başvuru tarihinden önceki on iki ay içinde veya rüçhan hakkı talep edilmişse rüçhan hakkı tarihinden önceki on iki ay içinde yapılan açıklamaların buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısı ile SMK gözünden bakıldığında da soru geçerliliğini korumaktadır.  

  6 - İnşaat malzemeleri üreten bir firma, patent vekilinden firmanın faaliyet alanıyla ilgili güncel yayınları, patent veri tabanları üzerinden tarayarak firmaya rapor sunmasını talep etmiştir. Buna göre söz konusu raporda yer alacak patentlerin en çok hangi IPC (Uluslararası Patent Sınıflandırması) bölümüne ait olması beklenir?   


A) A  

B) D  

C) E  

D) F  

E) G   


Bu soru için doğru cevap C seçeneğidir. IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır.
 

BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları
BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma
BÖLÜM C Kimya; Metalürji  
BÖLÜM D Tekstil; Kağıt  
BÖLÜM E  Sabit Yapılar (İnşaat)  
BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip malzemeleri
BÖLÜM G Fizik  
BÖLÜM H Elektrik  


Bir patent başvurusunu yenilik ve buluş basamağı kriterlerine göre değerlendirmek ve yayınlanmış patent dokümanlarına ulaşmak amacıyla, patent ofisleri, potansiyel buluş sahipleri, araştırma ve geliştirme birimleri, teknolojinin gelişimi veya uygulanmasıyla ilgili birimler ve diğer kullanıcılar açısından ortak bir patent sınıflandırma sistemi kullanımı gerekmektedir. Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımıyla oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının tek ve aynı şekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification-IPC) sistemi oluşturulmuştur.
 

Bu sistem sayesinde; 

· Teknik ve yasal bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için, patent dokümanlarının düzgün bir şekilde düzenlenmesi,  

· Tüm kullanıcılara patent bilgilerinin teknik alanlara göre sınıflandırılmış bir şekilde sunulması,  

· Teknolojinin belli bir alanında tekniğin bilinen durumunun araştırılması ve  

· Çeşitli alanlardaki teknolojik gelişmenin değerlendirmesini yapabilmek için sınai mülkiyet istatistiklerinin hazırlanması mümkün olmaktadır.

Uluslararası Patent Sınıflandırması (IPC), Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu (WIPO) tarafından yönetilen çok taraflı uluslararası bir anlaşma temeline dayanmaktadır. Uluslararası Patent Sınıflandırmasına ilişkin Strasburg Anlaşması 1971 yılında sonuçlanmış ve 1979 yılında son halini almıştır. Bu anlaşma Sınai Mülkiyetin Korunmasıyla ilgili Paris Sözleşmesine üye ülkelerin katılımına açıktır. 15/10/2003 tarihi itibariyle 54 ülke Strasburg Anlaşmasına üyedir. Bununla birlikte 90 dan fazla ülke, bölgesel ofisler ve WIPO’nun Uluslararası Bürosu IPC’yi etkin olarak kullanmaktadır.
 

Türkiye 12.7.1995 tarih ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Anlaşmaya katılmış ve anlaşma 1 Ekim 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. SMK ile IPC sınıflandırmasına dair bir değişiklik mümkün olamayacağı için soru geçerliliğini korumaktadır.  

  7 - Bir patent başvurusu için düzenlenen birinci inceleme raporu, istemlerin patent verilebilirlik şartlarını sağlamadığı yönünde görüşler içermektedir. Başvuru sahibinin rapordaki olumsuz görüşleri gidermesi için, istemlerde değişiklik yaparken sağlaması gereken koşul aşağıdakilerden hangisidir?  


A) İstem sayısının aynı kalması  

B) Tarifname kapsamını aşmaması  

C) Daha önce istemlerde değişiklik yapmamış olması  

D) İkinci inceleme talebinde görüş sunması  

E) İstem değişikliği için belirlenmiş ücreti ödemesi   


Bu soru için doğru cevap B seçeneğidir. Hem 551 sayılı KHK, hem de 6769 sayılı SMK’nın ortak hükümleri ile bir patent/faydalı model tescil başvurusunda araştırma ve/veya inceleme raporu doğrultusunda başvuru sahibine düzenleme yapılma hakkı tanınmakla birlikte, yapılan değişikliklerin tarfinamenin kapsamını aşmaması esastır. Bu soru değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken husus SMK ile başvuru sahibinin 3 adet inceleme raporunu talep etme hakkının değişikliğe uğramış olduğu hususudur.


6769 sayılı SMK’nın İnceleme talebi, inceleme raporunun düzenlenmesi ve patentin verilmesine ilişkin 98 inci maddesinin 3. fıkrasında “Başvurunun veya buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı tespit edilirse başvuru sahibine, görüşlerini sunması ve başvurunun kapsamını aşmaması şartıyla değişiklikler yapması konusunda bildirim yapılır ve gerekli görüldükçe bu tür bildirimler tekrarlanır. Ancak bu kapsamda yapılacak bildirimlerin sayısı üçten fazla olamaz.” ibaresi yer almaktadır.